OK

regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

„Swapster.pl”

 

§1

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis internetowy „Swapster.pl” dostępny pod adresem www.swapster.pl.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
  1. Konto – część Serwisu dostępna dla użytkownika po zarejestrowaniu, umożliwiająca korzystanie z Usług Serwisu oraz zawierająca informacje dotyczące Użytkownika zarejestrowanego; dostępna po podaniu indywidualnego loginu i hasła odrębnego dla każdego Użytkownika.
  2. Partner Serwisu – podmiot współpracujący z Usługodawcą w ramach odrębnej umowy, mogący oferować Użytkownikom towary i/lub usługi.
  3. Regulamin – niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji wraz z dokumentami stanowiącymi jego zmianę, zamieszczony pod adresem: www.swapster.pl.
  4. Rejestracja – procedura utworzenia Konta w Serwisie, polegająca w szczególności na podaniu odpowiednich danych osobowych Użytkownika oraz loginu i hasła zgodnie z wymogami technicznymi; z rejestracją wiąże się akceptacja niniejszego Regulaminu.
  5. Serwis – prowadzona przez Usługodawcę platforma internetowa umożliwiająca automatyzację i optymalizację procesu wymiany barterowej dóbr i usług.
  6. Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników.
  7. Usługodawca – Portalwymiany.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Warszawie dla m.st. Warszawy, XIII wydział Krajowego Rejestru Sądowego z siedziba w Warszawie, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł KRS 0000495427.
  8. Użytkownik – osoba korzystająca z portalu w dowolny sposób.
  9. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik posiadający Konto w serwisie.
  10. Użytkownik niezarejestrowany – Użytkownik korzystający z Serwisu w dowolny sposób bez posiadania Konta.

 

§2

 1. Usługodawca uzależnia korzystanie z Serwisu od akceptacji Regulaminu.
 2. Utworzenie Konta wymaga złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu. Użytkownicy niezarejestrowani akceptują Regulamin w sposób dorozumiany poprzez korzystanie z Serwisu.
 3. Regulamin jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.swapster.pl.
 4. Usługodawca oświadcza, iż niniejszy serwis powstał na wskutek realizacji projektu pt. „PortalWymiany.pl – platforma internetowa umożliwiająca automatyzację i optymalizację procesu wymiany barterowej dóbr i usług” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” Działanie 8.1 „wspierania działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” (nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.08.01.00-14-163/13). Usługodawca oświadcza ponadto, iż koszty poniesione w związku z realizacją Projektu były współfinansowane ze środków publicznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

§3

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania:
  1. zainstalowanej przeglądarki internetowej,
  2. poczty elektronicznej,
  3. podłączenia do sieci Internet.
 2. W zakresie korzystania z Serwisu za pośrednictwem smartfonów:
  1. System operacyjny Android lub IOS,
  2. Przeglądarka internetowa na platformy mobilne,
  3. Podłączenie do sieci Internet.
  4. Instalacja aplikacji dostarczonej przez Usługodawcę
 3. Serwis dopuszcza możliwość przesyłania plików posiadających następujące rozszerzenie: .txt (tekst), .rtf (tekst formatowany), .doc (dokument MS Word), .odt (dokument Open Office), .pdf (dokument Adobe Acrobat Reader) .jpg,.gif, .tiff (obrazy), Java i inne zależne od możliwości technicznych Serwisu.

 

§4

 1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym właściwe przepisy przyznają zdolność prawną w zakresie działalności gospodarczej bądź innej.
 2. W sytuacji, gdy korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik zobowiązany jest do podania informacji prawdziwych.
 3. Utworzenie Konta następuje poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego zawierającego:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zameldowania na pobyt stały,
  3. adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zameldowania),
  4. adres e-mail,
  5. login i hasło,
  6. numer telefonu.
 4. Do utworzenia Konta niezbędne jest złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych.
 5. Utworzone Konto (profil Użytkownika) obejmuje dane udostępnione przez Użytkownika i mogą być na jego żądanie w każdym czasie zmienione.
 6. Usunięcie Konta następuje poprzez skierowanie do Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej żądania usunięcia Konta. O usunięciu Konta użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Usługodawcę w formie wiadomości przesłanej na skrzynkę pocztową Użytkownika.
 7. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
  1. zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
  2. wyraża zgodę na upublicznienie danych, które są jawnie dostępne w Serwisie:
   1. loginu,
   2. adresu e-mail,
   3. zdjęcia profilowego (jeżeli podane) w serwisie społecznościowym.
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Usługodawcę wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Usługodawcę usług dostępnych w ramach Serwisu;
  4. wyraża zgodę na przekazanie przez Administratora danych podanych podczas rejestracji podmiotom trzecim z terenu Unii Europejskiej celem wykorzystania ich w komunikacji marketingowej. Usługodawcę zapewni, iż w takim przypadku podmioty te będą przetwarzać dane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności, iż zapewnią Użytkownikowi możliwość wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych;
  5. wyraża zgodę na udostępnienie danych podmiotom uprawnionym do monitoringu realizacji Projektu w ramach Działania 8.1 PO IG, w tym w szczególności właściwej Instytucji Wdrażającej lub jej pełnomocnikom.

 

§5

 1. Serwis świadczy usługę elektroniczną w postaci dostępnego na komputer, telefon komórkowy typu smartphone oraz inne urządzenia mobilne (np. tablet) systemu:
  1. dającego możliwość pełnej automatyzacji i optymalizacji procesu wymiany barterowej dóbr i usług zachodzących między Użytkownikami oraz;
  2. umożliwiającego wymienianie się towarami oraz usługami oraz rozliczeniami dostępnymi w formie mieszanej, tj. towar, usługa, gotówka;
  3. umożliwiającego wykorzystanie systemu konwersji zamieniających rozbieżności w wartości przedmiotów na punkty bonusowe, wymienne na usługi i towary w ramach aukcji barterowych lub w punktach partnerskich portalu;
  4. umożliwiającego dostęp do modułu społecznościowego funkcjonującego w ramach Serwisu dla Użytkowników określonych w § 1 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu.
 2. Świadczenie Usług dla Użytkowników zarejestrowanych ma charakter odpłatny. W szczególności pobierane są opłaty w postaci:
  1. jednorazowej opłaty od transakcji (wystawienia aukcji) przez Użytkowników w Serwisie;
  2. jednorazowej opłaty od dodatkowego wyróżnienia wystawionej przez Użytkownika aukcji w Serwisie.
 3. Świadczenie Usług dla Użytkowników niezarejestrowanych ma charakter nieodpłatny. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia usług odpłatnych lub odpłatności Usług już istniejących także dla Użytkowników niezarejestrowanych poprzez zmianę Regulaminu.
 4. Wysokość opłat, została określona w cenniku, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§5a

 1. Serwis umożliwia przeliczanie różnicy pomiędzy wartościami towarów i/lub usług w ramach aukcji barterowej na wirtualny środek wymiany (tzw. Punkty Premium) zgodnie z systemem konwersji (§ 5. 1.c).
 2. Jeden Punkt Premium posiada wartość umowną odpowiadającą 1 PLN (jeden polski złoty).
 3. Zgromadzone Punkty Premium Użytkownik może wydawać na wybrane produkty i/lub usługi oferowane przez innych Użytkowników oraz Partnerów Serwisu zgodnie z systemem konwersji i odpowiednio do wartości umownej opisanej w (§ 5a. 2).
 4. Użytkownik publikując swoją ofertę w Systemie określa, jaki procent należności zgadza się otrzymać w formie Punktów Premium w formie procentowej (od 30% do 100%).
 5. Każdy nowy Użytkownik w momencie rejestracji w Systemie otrzymuje Punkty Premium. Wysokość gratyfikacji oznaczona jest w Cenniku.
 6. Punkty Premium niewykorzystane zgodnie z § 5. 3 nie podlegają wymianie na środki płatnicze oraz nie mogą stanowić podstawy roszczeń pieniężnych wobec Usługodawcy.

 

§6

 1. Usługodawca świadcząc usługi w ramach Serwisu zobowiązuje się przestrzegać zasad właściwej ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 2. W razie wątpliwości autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu bez względu na ich rodzaj lub formę przysługują Usługodawcy,
 3. Użytkownik decydując się na publikację jakichkolwiek treści w ramach posiadanego Konta udziela Usługodawcy nieograniczonej, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na komercyjne i niekomercyjne korzystanie z tych treści w ramach Serwisu oraz pozostałej działalności Usługodawcy na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie jakąkolwiek techniką, zwłaszcza cyfrową w jakimkolwiek systemie;
  2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową w jakimkolwiek systemie, w tym także wprowadzanie do pamięci komputera;
  3. wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;
  4. najem i użyczenie egzemplarzy;
  5. rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach w sieci informatycznej;
  6. rozpowszechnianie w ramach usług telefonii komórkowej;
  7. prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania;
  8. prawo do udzielania zezwolenia na wykorzystanie fragmentów portalu w celach promocyjnych.
 4. W zakresie określonym w ust. 3 Użytkownik przenosi na Usługodawcę prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do przedmiotu niniejszej umowy.
 5. Usługodawca ma prawo odstąpić od oznaczenia autorstwa treści zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników chyba, że właściwy przepis prawa powszechnie obowiązującego lub postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 6. Licencja udzielona Usługodawcy na podstawie ust. 1 może zostać wypowiedziana na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, 631 ze zm.).

 

§7

 1. Użytkownik zamieszczając w Serwisie jakiekolwiek treści oświadcza, że nie naruszają one praw osób trzecich, a w razie naruszenie powyższych prawa ponosi wobec osób uprawnionych pełną odpowiedzialność z tego tytułu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników w trybie ust. 1 lub § 6 Regulaminu.
 3. W zakresie w jakim zostaje to uznane za działanie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za:
  1. szkody wynikłe w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem;
  2. szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego użytkowania Serwisu lub niewłaściwego zabezpieczenia jednostki roboczej (komputera lub Smartfonu), z której korzysta Użytkownik;
  3. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika;
  4. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu;
  5. skutki działania siły wyższej;
  6. wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego regulaminu;
  7. za ewentualne szkody w związku z treścią komentarzy;
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. jednostronnego uprzywilejowania konta Użytkownika;
  2. całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na stronach Serwisu;
  3. przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na podmiot trzeci.

 

§8

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wysyłania do Użytkowników zarejestrowanych wiadomości dotyczących funkcjonalności świadczonych usług, wiadomości organizacyjnych oraz informacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany podczas tworzenia Konta w Serwisie.
 2. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą bezpośrednio przy wykorzystaniu poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy.

 

§9

 1. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników.
 2. Utworzenie Konta w Serwisie Usługodawca uzależnia od podania prawdziwych danych osobowych.
 3. Użytkownik obowiązany jest do podania danych osobowych określonych przez Usługodawcę jako obowiązkowe. Dane określone przez Usługodawcę jako nieobowiązkowe Użytkownik podaje dobrowolnie.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usług w ramach Serwisu oraz administrowania utworzonym przez Użytkownika Kontem.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do dochowania należytej staranności niezbędnej do zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed dostępem, pozyskiwaniem i zmianą powyższych danych przez osoby nieupoważnione. Usługodawca zobowiązuje się także do nieprzekazywania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub postanowień Regulaminu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo powierzenia przechowywania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim na zasadach określonych w ust. 5.
 7. Usunięcie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika na jego wniosek uprawnia Usługodawcę do usunięcia Konta z Serwisu ze względu na brak technicznej możliwości świadczenia Usługi.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w tym prawo do ich zmiany lub usunięcia.

 

§10

 1. W celu zapewnienie pełnej funkcjonalności Serwisu, jak również dostosowania usługi do indywidualnych potrzeb Użytkowników Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies”.
 2. Usługodawca w celu ułatwienia wyświetlania reklam, jak również badania preferencji Użytkowników gromadzi i przetwarza dane dotyczące Użytkowników, nie stanowiące danych osobowych (dane nie pozwalające na identyfikację Użytkownika).

 

§11

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn od niego niezależnych oraz za szkody jakie z tego tytułu zostały wyrządzone Użytkownikom lub osobom trzecim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia lub wyłączenia dostępności Usługi na czas dokonania niezbędnych prac konserwacyjnych lub prac koniecznych do usunięcia awarii.

 

§12

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania czasowej blokady Konta lub ograniczenia możliwości korzystania z określonych Usług lub funkcjonalności Serwisu, łącznie na czas nie dłuższy niż 3 miesiące jeżeli Użytkownik w sposób trwały i uporczywy postępuje w sposób sprzeczny z Regulaminem, w szczególności:
  1. podejmuje działania szkodliwe dla Serwisu;
  2. podejmuje działania mające na celu utrudnienie lub uniemożliwienia korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników;
  3. korzysta z Serwisu w sposób naruszający prawa osób trzecich;
  4. propaguje treści sprzeczne z prawem, w tym z prawem europejskim oraz zasadami stanowiącymi podstawę funkcjonowania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jak również obowiązującymi zwyczajami oraz normami obyczajowymi.
 2. Przed dokonaniem blokady Konta Usługodawca obowiązany jest uprzednio wezwać Użytkownika do zaprzestania naruszeń poprzez wysłanie wiadomości na skrzynkę poczty elektronicznej Użytkownika. W przypadkach niecierpiących zwłoki Usługodawca może dokonać blokady Konta w trybie natychmiastowym, bez konieczności wzywania Użytkownika do zaprzestania naruszeń.
 3. W razie niestosowania się przez Użytkownika do zasad funkcjonowania Serwisu, mimo trzykrotnego wezwania przez Usługodawcę, Konto Użytkownika może zostać niezwłocznie usunięte, zaś umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

 

§13

 1. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o treści zgodnej z postanowieniami Regulaminu.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik może żądać rozwiązania umowy poprzez oświadczenie złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy lub listownie na adres wskazany w § 1 ust. 2 pkt. Regulaminu z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia oświadczenia.
 4. Usługodawca może żądać rozwiązania umowy bez podania przyczyny poprzez oświadczenie złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia oświadczenia.
 5. Jednocześnie z rozwiązaniem umowy Usługodawca usunie z Serwisu Konto Użytkownika.
 6. Pomimo rozwiązania umowy licencje udzielone na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu nie wygasają, z zastrzeżeniem prawa ich wypowiedzenia na zasadach określonych w § 6 ust. 6 Regulaminu.

 

§14

 1. Usługodawca jest uprawniony do dokonania w każdym czasie bez względu na przyczynę zmian w Regulaminie.
 2. Zmiana Regulaminu zostanie zamieszczona w Serwisie w postaci dokumentu obejmującego ujednoliconą treść Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.
 4. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu obowiązany żądać w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia opublikowania ujednoliconej treści regulaminu w Serwisie żądać usunięcia Konta w Serwisie. Oświadczenie należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy lub listownie na adres wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu.
 5. Brak zgody na zmianę Regulaminu powoduje rozwiązanie umowy i wywołuje skutki, o których mowa w § 13 ust. 6.
 6. Bezskuteczny upływ terminów określonych w ust. 4 uważa się za akceptację zmiany Regulaminu.

 

§15

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy lub listownie na adres podany § 1 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu.
 2. Prawidłowo doręczone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika, który złożył reklamację. Użytkownik może żądać przesłania odpowiedzi także w formie pisemnej.
 4. W razie jakichkolwiek sporów związanych z funkcjonowaniem Serwisu, których stroną będzie Usługodawca prawem właściwym jest prawo polskie, zaś sądem właściwym do ich rozpatrywania jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo całkowitego zaprzestania świadczenia usług i tymczasowego uniemożliwienia dostępu do Serwisu z powodów technicznych lub organizacyjnych.
 6. Usługodawca dokłada należytej staranności aby korzystanie z usług za jego pośrednictwem było dla Użytkowników bezpieczne i pozbawione jakichkolwiek negatywnych skutków. Ze względu jednak na specyficzny charakter świadczonej usługi, Usługodawca nie jest w stanie zagwarantować Użytkownikowi pełnej ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami jakie wiążą się z korzystaniem z Usługi. Dotyczy to zwłaszcza ryzyka stania się ofiarą przestępstw popełnianych za pomocą Internetu.

 

§16

 1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy właściwych ustaw, w szczególności:
  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  2. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, 631 ze zm.);
  3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Integralną część Regulaminu stanowi cennik.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2014 r.